Warunki korzystania z witryny

Warunki korzystania z witryny określają zasady realizowania zamówień w sklepie internetowym.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.medicalwish.pl, prowadzony jest przez firmę Medical Markeplace Sp. z. o. o. z siedzibą przy ul. Lucjana Nehrebeckiego 29, w Bełchatowie

(97-400), REGON: 38386619700000, NIP: 7692234573, KRS: 0000793748

Kapitał zakładowy: 10800 zł

Dane kontaktowe firmy znajdują się w zakładce kontakt.

 


Podstawowe pojęcia:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.medicalwish.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie;

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu;

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PAYu lub przelewem tradycyjnym

 

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.1 Ceny

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Cała oferta przedstawiona w sklepie internetowym www.medicalwish.pl jest wiążąca.

 

1.2 Przyjmowanie zamówienia

Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.medicalwish.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie lub mailowo. Klient jest zobowiązany podać pełny i prawidłowy adres niezbędny do właściwej realizacji zamówienia. 
Po złożeniu zamówienia, Klient dostaje e-mailem informacją, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

 

1.3 Realizacja zamówienia

Jeśli wszystkie zamówione produkty dostępne są na magazynie realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili zaksięgowania przelewu opłacającego zamówienie na konto Sklepu
b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem) – po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail/informacja z potwierdzeniem złożonego zamówienia lub klient potwierdzi zamówienie telefonicznie.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub
u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
W przypadku gdy klient nie odbierze przesyłki lub gdy wróci ona do nas z powodu podania przez klienta niedokładnego/niepełnego adresu, ponowna wysyłka tego samego zamówienia będzie możliwa jedynie przy płatności z góry na konto, z uwzględnieniem kosztów zwrotu
i ponownej wysyłki. W przypadku nieuiszczenia tych kosztów, kolejne zamówienia w naszym sklepie będą możliwe tylko przy płatności z góry.
Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
Przeciętny czas dostawy wynosi 2-3 dni roboczych. 


1.4 Zmiany w zamówieniu. Anulowanie zamówienia

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zgłosić chęć jego anulowania do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Wszelkie zmiany należy zgłaszać jak najszybciej od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą mailową.
Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail wpisanego na zamówieniu lub zarejestrowanego na Koncie Klienta.

 

1.5 Dowód zakupu. Faktura Vat

Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta, zamieszczenie tej informacji należy umieścić w uwagach do zamówienia w sklepie www.medicalwish.pl


1.6 Formy płatności i dostawy

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • Płatność online

– przelewem tradycyjnym na konto sklepu

– za pośrednictwem systemu PAYu

Proszę pamiętać, by w tytule wpłaty podawać numer zamówienia ze sklepu www.medicalwish.pl  oraz Imię i Nazwisko; jest to szczególnie ważne jeśli przelew wykonywany jest przez osobę inną niż Kupujacy,


Do zamówienia doliczane są koszty dostawy, które obciążają klienta. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta, określony w formularzu zamówienia.
Przy każdym produkcie znajduje się informacja o najniższym możliwym koszcie dostawy przy uwzględnieniu aktualnej wartości zamówienia.
Kupujący jest obciążany kosztami dostawy na terenie Polski zgodnie z cennikiem podanym na stronie w podsumowaniu do zamówienia.1.7 Wysyłka / odbiór zamówienia

W momencie wysłania zamówienia klient otrzymuje informację o zmianie statusu na zarejestrowanym koncie w Sklepie www.medicalwish.pl

 

1.8 Prawo odstąpienia od umowy przez sklep

Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od jej zawarcia,
w przypadku domniemania, że kupujący, nie będący Konsumentem na podstawie przepisów prawa, nabywa ten towar w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

2. Reklamacje i zwroty

2.1  Reklamacje

Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu oraz w innych przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Reklamację można złożyć
w formie elektronicznej na adres e-mail bok@medicalwish.pl lub w sposób tradycyjny poprzez wysłanie listu na adres oddziału: Medical Markeplace Sp. z. o. o. ul. Lucjana Nehrebeckiego 29, 97-400 Bełchatów.
Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji, żądania oraz oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, numer zamówienia, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku listu tradycyjnego także adresu do korespondencji).
Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. sms).
Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

2.2 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sprzedawcy, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki.
W przypadku gdy Kupujący dokonał zakupu większej ilości Towarów podlegających jednej wysyłce (Towary zakupione), a odstępuje od umowy tylko w zakresie dotyczącym części tych Towarów (Towary będące przedmiotem odstąpienia), zwrot kosztów dostarczenia Towarów należy się tylko w takim zakresie, w jakim koszty te nie zostałyby poniesione (zgodnie z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę), gdyby wysyłką objęte były te Towary, które nie są przedmiotem odstąpienia.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeśli konsument odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.
Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu. W szczególności jeśli zwrot Towaru następuje bez oryginalnego opakowania, Kupujący jest obowiązany do zwrotu Sprzedawcy kosztów oryginalnego opakowania.Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy:

Kupujący jest konsumentem oraz Towar nie jest Towarem dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; jest to zgodne z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) – dotyczy to m. in. wszelkich Towarów, których użycie skutkowałoby naruszeniem sterylności całego Towaru.
Kupujący, odstępując od Umowy, oświadcza, iż nie naruszył sterylności zwracanego Towaru.
Jeżeli Kupujący odstąpił od Umowy mimo braku podstaw albo po terminie i odesłał rzecz Sprzedawcy, jest obowiązany odebrać od Sprzedawcy odesłaną rzecz na własny koszt i na własną rękę. Sprzedawca może dokonać zwrotnej przesyłki Kupującemu odesłanej przez niego rzeczy po uprzednim uregulowaniu przez Kupującego kosztów przesyłki; do tego czasu Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru w zwrotnym transporcie obciąża Kupującego.Aby zwrócić produkt należy:

1.Odstąpić od umowy – wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.
3. Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres oddziału: Medical Markeplace Sp. z. o. o. ul. Lucjana Nehrebeckiego 29, 97-400 BełchatówZwrotu można dokonać przykładowo: 

1. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera przez przesłanie Towaru na adres oddziału: Medical Markeplace Sp. z. o. o. ul. Lucjana Nehrebeckiego 29, 97-400 Bełchatów

Sprzedawca oferuje również  „30 DNIOWĄ GWARANCJĘ ZWROTU”  
od daty otrzymania towaru przez klienta

Według niej pomiędzy 15 a 30 dniem od otrzymania towaru przez klienta obowiązują następujące zasady zwrotu towaru bez podania przyczyny:
– Zwracany artykuł musi być dostarczony do Sprzedawcy w stanie niezmienionym (w oryginalnym opakowaniu, bez śladów używania), zaopatrzony w dowód zakupu oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
– Sprzedawca zwraca tylko kwotę zwracanych towarów.

 

Prawo odstąpienia od umowy przez sklep

Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od jej zawarcia, w przypadku domniemania, że kupujący, nie będący Konsumentem na podstawie przepisów prawa, nabywa ten towar w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą mailową przed jego upływem.

 

3. Postanowienia końcowe

Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz osobom trzecim.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  21.12.2018 r.
Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników on-line przez cały okres istnienia Serwisu pod adresem URL: www.medicalwish.pl Odtworzenie treści niniejszego Regulaminu jest możliwe poprzez naciśnięcie linku pod nazwą “warunki korzystania z witryny”. Właściciel zachęca Użytkowników do wydrukowania niniejszego Regulaminu oraz zachowania jego kopii. Właściciel ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn, w tym zwłaszcza z powodu istotnych zmian w prowadzonej przez Właściciela działalności lub zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Właściciela na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymywanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający konto w Serwisie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Właściciela poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, co nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dniu od poinformowania Użytkowników o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, wysyłając stosowną informację w tym zakresie na następujący adres e-mail: bok@medicalwish.pl oraz zaprzestać korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu i oferowanych w jego ramach funkcjonalności po wejściu zmian Regulaminu w życie traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na jego nową treść.
Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmiot polski, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki niniejszego Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Serwisu podlegają jurysdykcji sądów polskich.